Tin mới
Nghị Định

1. Nghị định số 34 về kỷ luật công chức

Tải về

2. Nghị định số 27 về kỷ luật viên chức

Tải về

3. Nghị định số 19 về phụ cấp ưu đãi xã bãi ngang

Tải về

4. Nghị định số 59 của Chính phủ HD thực hiện Luật PCTN

Tải về

5. Nghị định số 78 của Chính phủ về minh bạch tài sản 

Tải về

6. Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện chế độ xã đặc biệt KK

Tải về

7. Nghị định số 79 về xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực thống kê

Tải về

8. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong giáo dục

Tải về

9. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Tải về

10. Nghị định số 54 về phụ cấp thâm niên

Tải về

11. Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương CBCC

Tải về

12. Nghị định số 45 của Chính phủ về chế độ làm việc CBCC

Tải về

13. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP về vị trí việc làm 

Tải về

14. Nghị định số 16 về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Tải về

15. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Tải về