Tin mới
Thông tư

1. Thông tư số 17 về Dạy thêm, học thêm

Tải

2. Thông tư số 14 đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Tiểu học

Tải

3. Thông tư số 17 đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Mầm non

Tải

4. Thông tư số 29 đánh giá chuển Hiệu trưởng THCS

Tải

5. Thông tư số 30 đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV THCS

Tải

6. Thông tư số 08 về kỷ luật học sinh

Tải

7. Thông tư số 04 Quy định thẩm quyền, nội dung TTra ...khiếu nại

Tải

8. Thông tư số 05 Quy định thẩm quyền, nội dung TTra....Tố cáo

Tải

9. Thông tư số 01 về đôn đốc thực hiện ....thanh tra 

Tải

10. Thông tư số 32 của BGD&ĐT về đánh giá HS Tiểu học

Tải

11. Thông tư số 58 của BGD&ĐT về đánh giá HS Phổ thông

Tải

12. Thông tư số 28 của BGD&ĐT quy định giờ dạy GVPT

Tải

13. Thông tư số 48 của BGD&ĐT quy định giơ dạy GVMN

Tải

14. Thông tư số 35 của BGD&ĐT về định mức biên chế GVPT

Tải

15. Thông tư số 71 của BGD&ĐT về định mức biên chế GVMN

Tải

16. Thông tư Liên tịch số 07 của BGD&ĐT về tính tiền dạy thêm giờ

Tải

17. Thông tư Liên tịch số 47 của BGD&ĐT quy định chức năng PGD&ĐT

Tải

18. Thông tư số 55 của Bộ GD&ĐT về Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tải

19. Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT về KT PCGD THĐĐT

Tải

20. Thông tư số 35 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP

Tải

21. Thông tư số 59 của BGDĐT về trường TH đạt chuẩn QG

Tải

22. Thông tư số 47 của BGDD9T về trường THCS đạt chuẩn QG 

Tải

23. Thông tư 41 của Bộ Nông nghiệp HD thực hiện nông thôn mới

Tải

24. Thông tư số 06 hướng dẫn thực hiện Nghị định 61 về xã đặc biệt KK

Tải

25. Thông tư số 68 hướng dẫn thực hiện chế độ thâm niên

Tải

26. Thông tư 02 của BGDĐT sửa đổi công nhận trường MN đạt CQG

Tải

27. Thông tư số 09 về thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục

Tải

28. Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn ND 41 về vị trí việc làm

Tải

29. Thông tư số 04 về thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Tải

30. Thông tư số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về chức năng SGD và PGD

Tải

31. Thông tư liên tịch số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Tải

32. Thông tư liên tịch số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Tải

33. Thông tư liên tịch số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

Tải

34. Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Tải

35. Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

Tải

36. Thông tư số: 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở  Tải
37. Thông tư số: 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục  Tải