Tin mới
Văn bản Luật

                                           

 
1. Luật khiếu nại Tải về
2. Luật Tố cáo   Tải về
3. Luật Phòng chống tham nhũng   Tải về
4. Luật Công chức  Tải về
5. Luật Viên chức Tải về
6. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005 Tải về
7. Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi Tải về
8. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 Tải về
9. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
10. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 Tải về
11. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Tải về
12. Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi Tải về
13. Luật Cư trú sửa đổi Tải về
14. Luật Phòng, chống khủng bố Tải về
15. Luật Hòa giải cơ sở Tải về
16. Luật Việc làm Tải về
17. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh Tải về
18. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
19. Luật Doanh nghiệp sửa đổi  Tải về
20. Luật Đấu thầu Tải về
21. Luật Tiếp công dân Tải về
22. Luật Khoa học và Công nghệ Tải về
23. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi Tải về
24. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi Tải về
25. Luật Đất đai Tải về
26. Luật Phòng, chống thiên tai Tải về
27. Luật Thi đua, khen thưởng Tải về