Tin mới
Đề thi Môn Tin học

V. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 2018-2019

Đề thi HSG Tin học 6 (2018-2019) Tải về
Đề thi HSG Tin học 7 (2018-2019) Tải về
Đề thi HSG Tin học 8 (2018-2019) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 (2018-2019) Tải về

Đề thi HSG Tin học 8 TH  (2018-2019) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 TH (2018-2019) Tải về

V. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 2017-2018

Đề thi HSG Tin học 6 (2017-2018) Tải về
Đề thi HSG Tin học 7 (2017-2018) Tải về
Đề thi HSG Tin học 8 (2017-2018) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 (2017-2018) Tải về

V. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 2016-2017


Đề thi HSG Tin học 6 (2016-2017) Tải về
Đề thi HSG Tin học 7 (2016-2017) Tải về
Đề thi HSG Tin học 8 (2016-2017) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 (2016-2017) Tải về

V. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 2015-2016
Đề thi HSG Tin học 6 (2015-2016) Tải về
Đề thi HSG Tin học 7 (2015-2016) Tải về
Đề thi HSG Tin học 8 (2015-2016) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 (2015-2016) Tải về

V. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 2014-2015

Đề thi HSG Tin học 6 (2014-2015) Tải về
Đề thi HSG Tin học 7 (2014-2015) Tải về
Đề thi HSG Tin học 8 (2014-2015) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 (2014-2015) Tải về

V. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 2013-2014

Đề thi HSG Tin học 6 (2013-2014) Tải về
Đề thi HSG Tin học 7 (2013-2014) Tải về
Đề thi HSG Tin học 8 (2013-2014) Tải về
Đề thi HSG Tin học 9 (2013-2014) Tải về