THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG NĂM 2020
1. Thông báo số 543/TB-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển.
Chỉ tiêu cụ thể:
I. Giáo viên mầm non (64 chỉ tiêu).
1. Trường Mẫu giáo Hòa Minh: 07 chỉ tiêu.
2. Trường Mầm non Long Hòa: 03 chỉ tiêu.
3. Trường Mẫu giáo Hưng Mỹ: 05 chỉ tiêu.
4. Trường Mẫu giáo Sơn Ca: 06 chỉ tiêu.
5. Trường Mẫu giáo Hòa Lợi: 01 chỉ tiêu.
6. Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng: 06 chỉ tiêu.
7. Trường Mẫu giáo Nguyệt Hóa: 06 chỉ tiêu.
8. Trường Mẫu giáo Hoa Sen: 06 chỉ tiêu.
9. Trường Mẫu giáo Song Lộc: 02 chỉ tiêu.
10. Trường Mẫu giáo Lương Hòa A: 06 chỉ tiêu.
11. Trường Mẫu giáo Thanh Mỹ: 03 chỉ tiêu.
12. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ: 05 chỉ tiêu.
13. Trường Mẫu giáo Ban Mai: 04 chỉ tiêu.
14. Trường Mầm non Tuổi Xanh: 04 chỉ tiêu.
II. Giáo viên dạy Tin học cấp tiểu học (03 chỉ tiêu).
1. Trường Tiểu học Hòa Minh A: 01 chỉ tiêu.
2. Trường Tiểu học Long Hòa: 02 chỉ tiêu.
III. Giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học (03 chỉ tiêu).
1. Trường Tiểu học Hòa Minh A: 01 chỉ tiêu.
2. Trường Tiểu học Long Hòa: 02 chỉ tiêu.
IV. Giáo viên dạy Anh văn cấp trung học cơ sở (02 chỉ tiêu).
1. Trường Trung học cơ sở Long Hòa: 02 chỉ tiêu.
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Tin mới