Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22
1. Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì   Tải về
2. Thông báo thời gian tập huấn                                                    Tải về
3. Tài liệu tập huấn:
  + Hướng dẫn xây dựng ma trận đề và bài kiểm tra theo TT22    Tải về
  + Lý luận chung về thiết kế ma trận đề kiểm tra định kì               Tải về
  + Tài liệu tập huấn ma trận đề môn Tin học                                 Tải về
Tin mới