Thông báo tuyển sinh theo chế độ cử tuyển

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2019

Căn cứ Công văn số 68/HĐCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng cử tuyển tỉnh Trà vinh về việc hướng dẫn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 169/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc hướng dẫn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển học 2018-2019,

Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành thông báo đến Hiệu trưởng các đơn vị trường Trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện; ủy ban nhân dân các xã, thị trấn như: Đa Lộc, Mỹ Chánh, Song Lộc, Nguyệt Hóa, Thanh Mỹ, Lương Hòa A, Lương Hòa, Hòa Lợi, Phước Hảo và Thị trấn Châu Thành (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020).

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường Trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện; ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến học sinh thuộc đối tượng theo chế độ cử tuyển, có nhu cầu đăng ký tuyển theo chế độ cử tuyển, nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 28 tháng 01 năm 2018 (gặp thầy Đara). (ĐT: 0979 155 833)

Nhận được Thông báo này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành rất mong các đơn vị phối hợp, tổ chức triển khai và thực hiện./.


              Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo không có phát hành hồ sơ. Các em học sinh có nhu cầu làm hồ sơ thì tải các mẫu kèm theo dưới đây:
1. Thông báo số 11/TB-PGDĐT của Phòng GDĐT Châu Thành V/v tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2019
2. Công văn số 169/UBND-NC  của UBND huyện Châu Thành V/v tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2019
3. Công văn số 68/HĐCT  của UBND tỉnh Trà Vinh V/v tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2018-2019


Tin mới