THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG NĂM 2020

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020

1. Thông báo số 543/TB-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển.

Chỉ tiêu cụ thể:

I. Giáo viên mầm non (64 chỉ tiêu). 
1. Trường Mẫu giáo Hòa Minh: 07 chỉ tiêu. 
2. Trường Mầm non Long Hòa: 03 chỉ tiêu. 
3. Trường Mẫu giáo Hưng Mỹ: 05 chỉ tiêu. 
4. Trường Mẫu giáo Sơn Ca: 06 chỉ tiêu. 
5. Trường Mẫu giáo Hòa Lợi: 01 chỉ tiêu. 
6. Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng: 06 chỉ tiêu. 
7. Trường Mẫu giáo Nguyệt Hóa: 06 chỉ tiêu. 
8. Trường Mẫu giáo Hoa Sen: 06 chỉ tiêu. 
9. Trường Mẫu giáo Song Lộc: 02 chỉ tiêu. 
10. Trường Mẫu giáo Lương Hòa A: 06 chỉ tiêu. 
11. Trường Mẫu giáo Thanh Mỹ: 03 chỉ tiêu. 
12. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ: 05 chỉ tiêu. 
13. Trường Mẫu giáo Ban Mai: 04 chỉ tiêu. 
14. Trường Mầm non Tuổi Xanh: 04 chỉ tiêu. 
II. Giáo viên dạy Tin học cấp tiểu học (03 chỉ tiêu). 
1. Trường Tiểu học Hòa Minh A: 01 chỉ tiêu. 
2. Trường Tiểu học Long Hòa: 02 chỉ tiêu. 
III. Giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học (03 chỉ tiêu). 
1. Trường Tiểu học Hòa Minh A: 01 chỉ tiêu. 
2. Trường Tiểu học Long Hòa: 02 chỉ tiêu. 
IV. Giáo viên dạy Anh văn cấp trung học cơ sở (02 chỉ tiêu). 
1. Trường Trung học cơ sở Long Hòa: 02 chỉ tiêu. 
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Tin mới